VAKIF SENEDİ

17 Nisan Pazar                  Resmi Gazete                       Sayı : 27908
 
 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Demirköy Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/3/2011 tarih ve 2010/80 Esas, K. 2011/9 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO'SU: Kartal 6. Noterliğince düzenlenen 30/11/2010 tarih ve 28744 yevmiye nolu vakıf senedi, aynı noterlikçe düzenlenen 22/2/2011 tarihli 5253 yevmiye numaralı ve 15/3/2011 tarihli 7237 yevmiye numaralı tadil senetleri.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2959/1-1

 

 

DAYKO VAKFI SENEDİ

VAKIF:

Madde 1-vakfın adı   DAYKO  “ Doğal Yaşamı Koruma Vakfı ’ dır.

İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın merkezi Kırklareli ili, Demirköy ilçesinde olup, adresi Orhaniye mahallesi sergen sok. No:16 k-1 adresindedir. Vakıf yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt dışında, yurt içinde şube ve temsilcilik açılabilir.  

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3- Vakfın amaç ve gayesi öncellikle doğal alan sayılan dağlar ormanlar ovalar ile deniz ve kıyılarındaki alanlarda doğal yaşamın eko sistem içindeki canlı ve kültürel dokuyu korumak ve geliştirmek için katkıda bulunmaktır. Oluşa gelmiş tabiat ve tarihi mirası her vatandaşa özellikle gençliğe tanıtmak ve sevdirmek için kültürel sportif ekonomik bilimsel ve insani yardım faaliyetlerinde bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde-4 a) Doğal alanların ve canlıların korunmasına destek olmak için kamuya açık ve devletin yatırımlarına yardımcı olmak üzere her türlü eğitim ve araştırmaları desteklemek amacıyla projeler oluşturup geliştirmektir.

b) Yaban hayatın nesli tükenme tehlikesi karşısında olan canlıları koruma altına almak için Kamu kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle yasal izin alındığında yurt dışındaki sosyal kuruluşlarla birlikte işbirliği yaparak koruma alanları ve tesisleri oluşturmak için faaliyetlerde bulunmak

c) Vakıf doğal yaşamı korumak için ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitelerle akademik bilimsel kuruluşlarla ortak program ve projeler oluşturabilir işbirliği yapabilir.

d) Doğal yaşam alanları sayılan dağların çevresi ormanlarında göllerinde, derelerinde ve deniz kıyılarında devlet kurumların üniversitelerin, bilimsel akademik kuruluşların ve diğer yerli yabancı araştırmacıların yaban hayatı ile doğal eko sistemlerin korunması için yapılacak çalışmalarında katkıda bulunabilmek için gerekli olan araç gereçlerle birlikte gözlem ve araştırma istasyonları (ev, kulübe, kule v.s) kurabilir.

e) Vakıf yetkili makamlardan izin alarak verimsiz bozuk ormanları, çorak atıl arazileri erozyona karşı ve yeşil orman alanlarına geri kazandırmak için ağaçlandırma yapabilir. Ağaçlandırma da ekolojik yapıya uygun çevre ekonomisine katkı sağlayacak ürün veren ( ceviz, badem v.s) istihdam oluşturabilecek projeler öncelikli olacaktır.

f) Vakıf gerek ağaçlandırma alanları oluşturmak gerek vakfın amaçları doğrultusunda tesisler kurmak ve işletmek için mevzuata uygun olmak kaydıyla Devlet kurumlarından Orman işletmelerinden Hazineden gerçek ve tüzel kişilerden arazi kiralayabilir veya satın alabilir.

g) Vakıf gençliğin doğal yaşam ile kucaklaşmalarını sağlamak tanıtmak, sevdirmek doğal yaşam konusundaki bilgi ve fikirlerini geliştirmek. Doğal hayatın korunması için üretebilecekleri her türlü akademik bilimsel emek düşüncelerin projeleri haline geliştirebilmeleri için kamp ve tesisler kurabilir.

h) Vakıf kuracağı tesislerde üniversite ve diğer öğrenim kurumlarıyla işbirliği yaparak, doğal yaşam ile bağlantılı öğrenim gören öğrenci gençliğin staj, mastır, tez ile ilgili bilimsel ve akademik çalışmaları için gerekli alt yapıyı oluşturarak hizmete açabilir.

i) Vakıf yetkili makamlardan izin alarak doğada ormanlarda yaşayan yetişen bitki meyvelerin ve hayvanların korunması çoğalması nesillerini sürdürebilmeleri için her türlü faaliyeti yürütür. Çevre ekonomisine katkı sağlamak gayesiyle bu tür hayvanların yetiştirilmesi bitki ve meyvelerin toplanması, depolanması için tesis kurabilir.

j) Vakıf yetkili makamlardan izin alarak, özellikle çocukların görmeleri ve tanımaları için doğal yaşamda yaşayan yaban hayvan örneklerinin mumyalanmış şekliyle sergilenmesi için müze kurar.

k) Vakıf doğal yaşamın korunması ile birlikte faaliyet alanı çevresindeki tarihsel ve kültürel mirasların korunması ve yaşatılması için kamu tüzel ve gerçek kişilerle birlikte çalışmalarda bulunmak için her türlü faaliyete bulunabilir. Vakıf doğal yaşam alanların çevresinde yaşayan yöre halkının bilinçli kalkınmasını sağlamak gayesiyle arıcılık, meyvecilik, çiçekçilik tarım ve hayvancılık projelerini yürütür destekler.

l) Vakıf kuruluş yıldönümünü kutlamak amacıyla vakıf adına üniversitelerde okullarda amacına uygun kültürel bilimsel yarışmaları düzenleyebilir. Doğal yaşam konularında bilimsel araştırmalar yapabilir veya yaptırabilir. Değer bulunduğu araştırmaları ödüllendirebilir. Bu yarışmaları geleneksel hale getirebilir.

m) Vakıf kendisi ve çalışmalarını tanıtabilmek için fuarlara katılabilir. Gazete, radyo ve televizyon söyleyişlerine katılabilir. İlan ve reklam verebilir, seminerlere katılır veya düzenleyebilir. Broşür ve yayın çıkarabilir. Amacına uygun her türlü organizasyona katılabilir veya düzenleyebilir.

n) Vakıf insani yardımlar yapabilir. Muhtaç ve düşkünlere yiyecek giyecek sağlık gibi acil nakdi yardımlarında bulunabilir. Doğal felaketlerde yardım etmek için faaliyetler yapabilir. Ekonomik zorluk çeken yetenekli öğrencilere burs teşvik ikramiyeleri verebilir

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümler uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı vakıf kurucusu Nusret Türkkan tarafından vakfa tahsis edilmiş olan iğneada  Mert Gölü mevkide Pafta 1-2, 955 parsel  253m2 50,000 TL (Elli Bin TL)  değerinde arsa ilave olarak Ziraat Bankası  Demirköy şubesindeki vakıf hesabına  500,000 TL  vakıf kurucusu Nusret Türkkan tarafından yatırılmıştır. Vakıf iş bu ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları satın alma, bağış veya ölüme bağlı tasarruflarla iktisab etme veya gelirleri ile mal varlığını arttırabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7-  Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyet

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, aşağıda yazılı olan gerçek kişilerdir.

1. Nusret Türkkan  Vakıf  kurucusu                                                   

2. Hayri Göre                                                                  

3. Nami Şentürk                                         

4. Mustafa Öcal     

5.  Sedat Tezer                                                       

6.  Turgay Yağlı                                                                      

7.  Erkan Aslan                                                     

8.  Murat Savaş                                                          

9.  Mustaf İşcan                                                        

10. Banu Alural Saylağ                                                                              

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere önceden kendileri tarafından yazılı olarak aday gösterebilir. Aday ismi bildirmemişse veya ismi bildirilen aday görev olmak istemese mütevelli heyet üyelerinin veya yönetim kurulunun teklifi ile mütevelli heyetin kararıyla yeni üyenin seçimi yapılır. Ayrıca vakfın amaç ve gayesi için faydalı olacak kişiler mütevelli heyet üyesi olarak alınabilir. Her iki durumda da yeni üye seçimi mütevelli heyet üyelerinin veya yönetim kurulunun teklifi ile mütevelli heyetin 2/3 kararıyla yapılır. Yeni üyeler mütevelli heyete üye olarak katılır. Nusret Türkkan vakıf kurucusu olduğundan mütevelli heyetinin doğal üyesidir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim kurulunu ve yedeklerini seçmek,

b) Denetim kurulunu ve yedeklerini seçmek,

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek,       yönettim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,  

e) Kamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğine verilecekse miktarını belirlemek

f) Gerektiğinde vakıf senedinde değişiklikler yapmak ve vakfın faaliyetleri konusunda politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip üç ay içinde yapılır. Yönetim kurulunu ve denetim kurulunu seçer

Mütevelli heyet  “olağan veya olağan üstü”  toplanır. Olağan toplantı yönetim kurullunun çağrısı üzerine her iki yılda bir o yılın mart ayı içinde toplanır. Toplantılar vakıf merkezinde yapılır önceden bildirmek şartıyla başka yerde de yapılabilir.

 Mütevelli heyet ayrıca kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az 1/5 birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, 15 gün sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelliler kurulunun başkanı herhangi bir nedenle görevi son bulmadığı sürece Nusret Türkkan’ dır. Her toplantı için bir başkan vekili ve bir katip seçilerek divan teşkil etmiş olur. Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazladır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.P

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Vakıf kurucusu olmasından dolayı Nusret Türkkan yönetim kurulunun doğal üyesidir. Görevde olduğu sürece yönetim kurulunun başkanıdır. Diğer Yönetim kurullu üyeleri seçimle belirlenecek mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5. asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan yardımcısı ve sekreter üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, ilk yedek üye göreve çağrılır. Yönetim kurulu iki ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 5 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf gayesi doğrultusunda ilgili mevzuat ile vakıf senedinin gerektirdiği her türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayını sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mal kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça, önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verilir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personel atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Vakıfın bütçe ve çalışma programlarını hazırlar mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

j) Vakfın amacı doğrultusunda yapılacak yarışmalarına karar verir ödüllerini tayin eder. Jüri üyelerini ve ödeneklerini saptar.

k) Vakfın gayesine uygun broşür yayın çıkarır. Gazete radyo, televizyona ve internete çıkabilir. Fuar ve seminerlere katılabilir. Bu tür organizasyonlar düzenleyebilir.

I) Burs verilecek öğrencileri, yardım yapılacak muhtaçları tespit eder ve bunlara yapılacak yardımların miktarına şekline karar verir.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulunun bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı yürütür. Yönetim kurulu başkanı yetkisini gerektiğinde başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilin de kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlardan herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

VAKFIN İDARİ KADROSU ve BÜTÇESİ:

Madde 14- Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur. Yönetim kurulu vakıfın amaç ve gayesi için nezaret ve murakabesi altında vazife gören müdür ile gerekli memur ve personelden kurulu bir idare ve muhasebe organlarını kurar veya çalıştır. Bu organları kurarken veya çalıştırırken yönetim kurulu vakfın hayra matuf bir kurum olduğunu göz önünde bulundurarak tasarruflu bir şekilde hareket etmesi için vakfın bütçesinde idare masrafları kaleminde ödenekleri ihtiva eden bir bütçeye bağlı kalması şarttır. Yönetim kurulu müdürünü, sekreterini, muhasebecisini, mutemedini, hukuk ve mali müşavirini kendi üyeleri veya mütevelli heyet üyeleri arasından da seçilebilir. Bu takdirde bulundukları kurullardaki görevleri de devam eder. Vakfın hesap dönemi 1 ocakta başlar ve 31 aralıkta sona erer.

DENETİM KURULU:

Madde 15- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu 3. asil ve 1. yedek kişiden oluşur. Mütevelli heyetçe kendi içinden seçileceği gibi dışarıdan görevlendirilebilir. Denetçiler iki yıl için seçilir veya tayin edilir. Tekrar seçilebilir veya tayin edilebilir.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI:

Madde 16- Kamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğine verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

Toplantı yapıldığı yere başka vilayetlerden gelenlere yolluk ödenir.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 17- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkul ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

e) Vakıfa ait tesis işletmelerden ve mülklerden elde edilecek gelirler.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkemenin kesinleşmiş kararı ile yapılır.

VAKIF KURUCUSUNUN NİSAB HAKKI:

Madde 19- Vakıfın tek kurucusu Nusret Türkkan’ dır. Kanuni herhangi bir nedenle son bulmadığı sürece kurucunun mütevelli heyet üyeliği ömür boyudur. Kurucu kendinden sonra görev alacak kişinin ismini bildirmemişse veya adayı görev kabul etmezse, mütevelli heyet öncelikle kurucunun çocuklarından vakıfa faydalı olacağını düşündüğü kişiyi seçer. Seçilen kişi Nusret türkkan'ın sahip olduğu vakıf kuruculuk ve doğal üyelik hakkını kullanarak mütevelliler kurulunun başkanı ve yönetim kurulunun başkanlığını sürdürür. Bu usul ilanihaye devam eder. Böylece vakfın kuruculuk hakkın devamlılığı sağlanır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 20- Yasal koşuların gerçekleşmesi halinde vakfın dağılma kararı yönetim kurulunun veya mütevelli heyettin üye tamsayısının en az  yarısından bir fazlasının yazılı teklifi mütevelli en az 2/3 ünün kararı ile alınır. Sair yasal gerekler yerine getirilir. Vakıfın dağılması halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar mütevelli heyetçe belirlenecek benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Nusret Türkkan vakıf kurucusu olması nedeniyle tek yetkilidir. Vakfın tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içersinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE

Gizlilik Sözleşmesi