DEMİRKÖY BAKIR MADENİ SONDAJI İÇİN YARGI SÜRECİ BAŞLATILDI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

DEMİRKÖY BAKIR  MADENİ SONDAJ ÇALIŞMASI YARGIDA

DAYKO Istrancalar’da Doğal Yaşamın Sürmesi için  hukuk mücadelesine bir yenisini daha ekledi..

Kırklareli İli, Demirköy İlçesi ve Balaban köy arasında ki   toplam 2831.75 hektar, (28,317 dekar) alanda    91 adet sondaj noktasında,   gerçekleştirilmesi planlanan  ‘Bakır Madeni Arama Sondaj Çalışması’ projesine, Kırklareli Valiliği  (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) "Çevresel Etki  değerlendirmesi Gerekli Değildir" açıklaması  29/05/2015 tarihinde   duyuru yapılmasının ardından    “Çevresel Etki Değerlendirme Gerekli Değildir” kararın/işlemin iptali ile işlemin Yürütülmesinin Durdurulması  talebiyle  Edirne İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. .

Duyuru tarihi itibari ile, Dayko Vakfı bilim ve hukuk kurulunca yapılan değerlendirme neticesinde hukuki süreç başlatılmıştır.   

İnceleme neticesinde dava dosyasına eklenen deliller ve bilimsel raporlarda yapılan değerlendirmeler de;

Anayasa`nın 56. Maddesi: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.Dava Konusu İdari İşlem Anayasanın 44. ve 169. Maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Anayasamızda orman alanları daraltılamaz ve Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez denilmektedir.

2872 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, "bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve gelişme" olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ancak sürdürülebilir çevre ile sağlanabilecektir. Maddeye göre sürdürülebilir çevre, "gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecidir."

Istrancalar Avrupa’nın en önemli 5 doğa alanından biridir. Özellikle Ruhsat alanı yaban hayatın yaşam alanıdır.   Ülkemizde az miktarda bulunan beyaz kayın ağaçları ve bu ağaçlara bağlı olarak yaşayan kayın fıstığı ile yaşamlarını sürdüren ülkemizde sadece burada yaşayan Yedi Uyur (Glisglis) yaşamaktadırlar. Nesli tükenmekte olan ve sadece Türkiye’de ıstrancalarıbu mevkide Avrupa Kırmızı Orman Karıncası (FormicaPratensis )  varlığını sürdürmektedir. Söz konusu ruhsat alanı içinde yüzlerce su kaynağı ve bunların bitişiği ile oluşan onlarca dere içilebilir saflıkta olup

SONDAJ SAHASI DEMİRKÖY İLÇESİNİN İÇME SUYU SU KAYNAKLARININ BULUNDUĞU  ALANDIR.

Demirköy İlçesinde Bakır Madeni Arama Sondaj için Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı söz konusu paftalarda, Daha önce  Bakır ve Molibden  madeni girişimi yapılmış,  Demirköy ilçesinin içme ve kulanım su kaynakları havzası olmasından dolayı proje 16.01.2011 tarihinde iptal  edilmiştir.   

İptal edilen saha için başka bir firma tarafından tekrar   müracaat ediliyor..  ÇED Gerekli değildir kararı veriliyor. 

  Karar verilmeden önce Demirköy Belediye Başkanlığı  20,02,2015 tarihinde Kırklareli Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazdığı yazıda da,  burada yapılması planlanan sondaj çalışmasını uygun görmediklerini,  Gerekçe olarak “DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından da tespit edilen içme suyu kaynakları mutlak koruma alanındadır.. “  denilerek ekleri ile birlikte ÇŞB İl Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.    

-Proje Tanıtım Dosyası yanlışlıklar ve eksiklikler içermektedir. PTD de flora ve fauna verileri Demirköy flora ve faunasına ait değildir. Bu yanlışlıklar başka bir dosyadan kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlandığından. Bahse konu Proje Tanıtım Dosyası hakkında Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Vakfımızca görüş istenmiştir. Yanlışlıklar ve usulsüzlükler Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından tespit edilmiştir.

Bulgaristan-Türkiye Sınır ötesi işbirliği programı kapsamında desteklenen, Çevre ve Orman Bakanlığı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda yürütülen Istranca Dağlarında uygulanan “TR 06 02 16 Yıldız  Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi  kapsamında  130.000 hektarlık bir alanda uzmanlarca çalışmalar yürütülmüş ve bu çalışmaların da merkez üssü Demirköy olmuştur. Yıldız Dağları Biyosfer Alanı olarak haritalandırılmış ve sınırlar belirlenerek alanda biyosfer rezervi yaklaşımıyla biyolojik çeşitlilik envanterleri yapılmış, sosyal değerlendirmeler gerçekleştirilmiş,  “Biyosfer Alan Adaylık Dosyası” olarak hazırlanmış olan bu dosya UNESCO MAB Komisyonu tarafından istenen formatta ve içerikte hazırlanmıştır.

 -Bölgede doğal yaşam ve yaban hayatı oldukça zengindir. Bölgede uzmanlarca yürütülen çalışmalar sonucunda Avrupa da nesilleri tükenen özel kanunlarla koruma ve geliştirmeye çalışılan türlerden Avrupa Kızıl Sincabı, Avrupa Kırmızı Orman Karıncası, Avrupa Yaban Kedisi, Yedi Uyur,  Küçük Kerkenez ve Şah Kartalı ile Istranca Sığın Geyiği ve Su Samuru ile Kırmızı Benekli Dağ Alabalığı ülkemizin yalnızca ıstrancaların bu bölgesinde yaşayan Soğuk Su Dağ Kereveti Saf Kan Istranca Arısı bölgenin çevresinde yaşamaktadır.Kaya Sansarı, Ağaç sansarı, Porsuk, Karaca ve Kurt gibi hayvanların envantere kaydı yapılmıştır.

-Demirköy yoğun ormanlarla kaplı bir bölge Avrupa’da bu tür yabanıl ormanlar tükenmiş, Istrancaların ortasında sadece Demirköy çevresinde hala varlıklarını sürdürmektedir. Yaban hayatının yoğun olduğu bir bölgede Avrupa’nın ve ülkemizin en zengin biyolojik bölgesi alarak 2014 yılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Trakya Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen Kırklareli Biyolojik Çeşitlilik Envanteri çalışmasında ortaya çıkmıştır. Bütün Avrupa kıtasında 12.000 türe iken sadece bu bölgede 4.200 olduğu tespit edilmiştir.  Görülen o ki bölgede patlatmalı veya patlatmasız maden arama sondajların yapılaması planlanması Bern Sözleşmesine aykırılık teşkil etmektedir. Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi, 19 Eylül 1979'da Bern'de imzalanmış olup bu Sözleşme, 09.01.1984 tarih ve 84-7601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Sözleşmenin amacı, yabani hayvanları, bitkileri ve bunların yaşama ortamlarını muhafaza etmektir.

 

-Proje tanıtım dosyasında bölgede 8 adet kuş türü yaşadığı belirtilmekle bölgenin kuş zenginliğini sanki perdelenmiştir.  Orman ve Su işleri Bakanlığı ve Dünya Bankası ile ortaklaşa yürütülen GEF II Projesinde Kuş habitatları ve sayımları yapılmış. 275 Adet kuş bölge üzerinde yaşamlarını konaklamaları ve göçlerini sürdürdükleri çoğunluğu Bern Sözleşmesi nadir ve nesli tükenmekte ve büyük risk altında kategorilerden olduğu tespitleri yapılmıştır.   Kara Ağaçkakan,  Küçük Yeşil Ağaçkakan,  Ak Sırtlı Ağaçkakan, Şahin Kartalı, Kaya Kartalı, Küçük Kerkenez.. tespitleri yapılmış, nesli tükenme tehlikesinde olan türler olarak kayıt edilmiştir.  

                Demirköy içme suyu kaynaklarının da bulunduğu bölgede  eşsiz flora ve faunasıyla, Istrancalar’ın nadir eko sistemlerinin bulunduğu  bölgede  telafisi mümkün olmayan sonuçların yaşanmasına engel olmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için DAYKO (Doğal Yaşamı Koruma vakfı)  olarak, her platformda  yaşamı savunmaya devam edeceğiz.. 

 Fotoğraflar: Arslan Hamza ALGÜL..   Demirköy - Balaban Bölgesi

                                                                                                              DOĞAL YAŞAMI KORUMA VAKFI

Bu Haberin Kaynağı : Dayko Kırklareli
Bu Habere Ait Fotoğraflar
Bu Habere Yorum Yap
Adınız / Rumuzunuz / Mesaj Başlığınız
Yorumunuz
Bu Habere Yapılan Yorumlar
HEMEN ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLE